Board logo

标题: 贵黄把玩件 [打印本页]

作者: 吴小红    时间: 2018-10-3 10:05 PM     标题: 贵黄把玩件

贵黄产自贵州,密度很高可沉于水,文路奇特漂亮。微上有更新。喜欢微:18984004452
调整大小 IMG_20181003_124717.jpg
2018-10-3 10:05 PM
调整大小 IMG_20181003_124800.jpg
2018-10-3 10:05 PM
调整大小 IMG_20181003_124849.jpg
2018-10-3 10:05 PM
调整大小 IMG_20181003_125035.jpg
2018-10-3 10:05 PM
调整大小 IMG_20181003_125432.jpg
2018-10-3 10:05 PM
调整大小 IMG_20181003_125609.jpg
2018-10-3 10:05 PM
调整大小 IMG_20181003_125653.jpg
2018-10-3 10:05 PM
调整大小 IMG_20181003_130636.jpg
2018-10-3 10:05 PM
调整大小 IMG_20181003_130718.jpg
2018-10-3 10:05 PM


图片附件: 调整大小 IMG_20181003_124717.jpg (2018-10-3 10:05 PM, 81.47 KB) / 下载次数 6
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=71847&k=a8289da35c8d38bcc55e7bee024bd548&t=1585649336&sid=U6aMK6图片附件: 调整大小 IMG_20181003_124800.jpg (2018-10-3 10:05 PM, 45.2 KB) / 下载次数 9
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=71848&k=199aec9dd43c3a6aa32be438cba67416&t=1585649336&sid=U6aMK6图片附件: 调整大小 IMG_20181003_124849.jpg (2018-10-3 10:05 PM, 36.47 KB) / 下载次数 8
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=71849&k=c528ecf1511bd5460ea52d9c08a1692f&t=1585649336&sid=U6aMK6图片附件: 调整大小 IMG_20181003_125035.jpg (2018-10-3 10:05 PM, 34.06 KB) / 下载次数 8
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=71850&k=ec63b06ddecaf5419e6737af0bc8e345&t=1585649336&sid=U6aMK6图片附件: 调整大小 IMG_20181003_125432.jpg (2018-10-3 10:05 PM, 41.17 KB) / 下载次数 7
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=71851&k=69a281e19a09c552312837a74c61bd4f&t=1585649336&sid=U6aMK6图片附件: 调整大小 IMG_20181003_125609.jpg (2018-10-3 10:05 PM, 37.73 KB) / 下载次数 8
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=71852&k=03bcfcc6260572f877a68a89dee8ecbf&t=1585649336&sid=U6aMK6图片附件: 调整大小 IMG_20181003_125653.jpg (2018-10-3 10:05 PM, 36.87 KB) / 下载次数 9
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=71853&k=f093e258ca6abefcbbb01fcb3d8359d7&t=1585649336&sid=U6aMK6图片附件: 调整大小 IMG_20181003_130636.jpg (2018-10-3 10:05 PM, 40.74 KB) / 下载次数 6
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=71854&k=1f10b0b3322713bedab2d575d367d5d4&t=1585649336&sid=U6aMK6图片附件: 调整大小 IMG_20181003_130718.jpg (2018-10-3 10:05 PM, 43.9 KB) / 下载次数 6
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=71855&k=80fe5548bf57e470426203109fd15c16&t=1585649336&sid=U6aMK6图片附件: 调整大小 IMG_20181003_130749.jpg (2018-10-3 10:05 PM, 44.44 KB) / 下载次数 7
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=71856&k=c32a5a14b4637f1a23e4079a814c61b2&t=1585649336&sid=U6aMK6


作者: 吴小红    时间: 2018-10-4 08:40 PM


作者: 吴小红    时间: 2018-10-6 11:49 PM


作者: 吴小红    时间: 2018-10-8 09:17 PM


作者: 吴小红    时间: 2018-10-9 04:05 PM


作者: 吴小红    时间: 2018-10-10 09:33 PM


作者: 吴小红    时间: 2018-10-11 11:08 PM


作者: 吴小红    时间: 2018-10-12 05:14 PM

victory:
作者: 吴小红    时间: 2018-10-14 11:41 PM


欢迎光临 东方奇石网 (http://www.28ww.com/) Powered by Discuz! 7.2