Board logo

标题: 寻觅高质石之路[宝岛篇] [打印本页]

作者: 龙乡居士    时间: 2009-10-6 07:52 PM     标题: 寻觅高质石之路[宝岛篇]

洪水过后,往往可冲刷出一部份新石,而“高质石”是石友们所追求的目标!故此,同品味老师相约,到一些有高质石产出的河流寻觅。当然,由于被洪水破坏的原因,为便于工作,我们选择了开摩托前往!

图片附件: 照片 004.jpg (2009-10-6 07:52 PM, 42.96 KB) / 下载次数 26
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=17388&k=df7ed9acdfc65b991e2663a54c0a5c17&t=1591141273&sid=r4469Y图片附件: 照片 035.jpg (2009-10-6 07:52 PM, 39.91 KB) / 下载次数 27
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=17389&k=2acd7077d96630c0ffa8a4d742d38c3a&t=1591141273&sid=r4469Y图片附件: 照片 240.jpg (2009-10-6 07:52 PM, 33.4 KB) / 下载次数 23
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=17390&k=d54991bfe6f22cda8a3d8367a3f68356&t=1591141273&sid=r4469Y


作者: 龙乡居士    时间: 2009-10-6 07:55 PM

河中有一个岛,当时水不深,品味老师淌水过了去!

图片附件: 照片 031.jpg (2009-10-6 07:55 PM, 20.05 KB) / 下载次数 25
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=17391&k=560ae1a61ae20de7f05b49bee31aa792&t=1591141273&sid=r4469Y图片附件: 照片 032.jpg (2009-10-6 07:55 PM, 27.94 KB) / 下载次数 24
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=17392&k=11a0937474c73f82b174a98d673fc702&t=1591141273&sid=r4469Y图片附件: 照片 034.jpg (2009-10-6 07:55 PM, 37.67 KB) / 下载次数 22
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=17393&k=5ce282cc90cc9512496c7ca9155381bf&t=1591141273&sid=r4469Y


作者: 龙乡居士    时间: 2009-10-6 07:58 PM

而我,由于过不了而在这棵大树等了品味老师半天时间!回来后,才知道他大丰收了,故此,我称那地方叫“宝岛”

图片附件: 照片 036.jpg (2009-10-6 07:58 PM, 45.63 KB) / 下载次数 27
http://www.28ww.com/attachment.php?aid=17394&k=0e3ebd5ebb794e370cce36f10e66f506&t=1591141273&sid=r4469Y


作者: 迟步    时间: 2009-10-8 12:40 AM

怎不叫上我呀?
作者: 迟步    时间: 2009-10-8 01:17 AM

怎不叫上我呀?
欢迎光临 东方奇石网 (http://www.28ww.com/) Powered by Discuz! 7.2